Գաղտնիության քաղաքականություն

1. Ընդհանուր դրույթներ


Անձնական տվյալների մշակման այս քաղաքականությունը կազմվել է 2006 թվականի հուլիսի 27-ի Դաշնային օրենքի պահանջներին համապատասխան: Թիվ 152-FZ «Անձնական տվյալների մասին» և սահմանում է անձնական տվյալների մշակման կարգը և անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու միջոցառումները, որոնք վերցված են լրիվ անունով (այսուհետ՝ Օպերատոր):

1.1. Օպերատորն իր գործունեության իրականացման համար իր կարևորագույն նպատակ և պայման է դնում անձի և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պահպանումը նրա անձնական տվյալների մշակման ժամանակ, ներառյալ գաղտնիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքի իրավունքների պաշտպանությունը: .1.2. Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ սույն Օպերատորի քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր տեղեկատվությանը.

տեղեկատվություն, որը Օպերատորը կարող է ստանալ կայքի այցելուների մասին http://mtrade.am/


2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

2.1. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում - անհատական ​​տվյալների մշակում համակարգչային տեխնոլոգիայի միջոցով;

2.2. Անձնական տվյալների արգելափակում - անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր կասեցում (եթե մշակումն անհրաժեշտ չէ անձնական տվյալները պարզաբանելու համար).

2.3. Կայք - գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների բազաների մի շարք, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը համացանցում ցանցային հասցեով http://mtrade.am/


2.4. Անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգ՝ տվյալների բազաներում պարունակվող անձնական տվյալների և դրանց մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների մի շարք.

2.5. Անձնական տվյալների ապանձնավորում - գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է որոշել, առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման, անձնական տվյալների սեփականությունը կոնկրետ Օգտատիրոջ կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի կողմից.


2.6. Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) մի շարք, որոնք կատարվում են անձնական տվյալների հետ ավտոմատացման գործիքների կիրառմամբ կամ առանց դրա, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), հանում։ , օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), անձնական տվյալների ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում.


2.7. Օպերատոր՝ պետական ​​մարմին, քաղաքային մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, ինքնուրույն կամ այլ անձանց հետ համատեղ, որը կազմակերպում և (կամ) իրականացնում է անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակները, անձնական տվյալների կազմը. մշակվել, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործառնությունները).

2.8. Անձնական տվյալներ - ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է կայքի կոնկրետ կամ նույնականացնող Օգտատիրոջը՝ https://taplink.cc/astrolog_annatirs;

2.9. Օգտագործող – կայքի ցանկացած այցելու http://mtrade.am/2.10. Անձնական տվյալների տրամադրում՝ գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը.

2.11. Անձնական տվյալների տարածում - ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անձնական տվյալների բացահայտմանը մարդկանց անորոշ շրջանակին (անձնական տվյալների փոխանցում) կամ անսահմանափակ թվով անձանց անձնական տվյալներին ծանոթանալուն, ներառյալ լրատվամիջոցներում անձնական տվյալների բացահայտումը, տեղեկատվության մեջ տեղադրումը և հեռահաղորդակցական ցանցեր կամ անձնական տվյալների հասանելիություն ցանկացած այլ եղանակով.


2.12. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում - անձնական տվյալների փոխանցում օտարերկրյա պետության տարածք օտարերկրյա պետության մարմնին, օտարերկրյա ֆիզիկական կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին.

2.13. Անձնական տվյալների ոչնչացում` ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անձնական տվյալներն անդառնալիորեն ոչնչացվում են` անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների բովանդակության հետագա վերականգնման անհնարինությամբ և (կամ) անձնական տվյալների նյութական կրիչներով:


3. Օպերատորը կարող է մշակել Օգտատիրոջ հետևյալ անձնական տվյալները

3.1. Ամբողջական անուն;

3.2. Էլեկտրոնային հասցե;

3.3. Հեռախոսահամարներ;

3.4. Կայքը նաև հավաքում և մշակում է այցելուների մասին անանուն տվյալներ (ներառյալ թխուկները)՝ օգտագործելով ինտերնետ վիճակագրական ծառայությունները (Yandex Metrika և Google Analytics և այլն):

3.5. Քաղաքականության տեքստում վերը նշված տվյալները միավորված են Անձնական տվյալների ընդհանուր հայեցակարգով:


4. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները

4.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման նպատակն է տեղեկացնել Օգտագործողին էլեկտրոնային նամակներ ուղարկելով. Քաղաքացիական իրավունքի պայմանագրերի կնքումը, կատարումը և դադարեցումը. Օգտատիրոջը հասանելիություն տրամադրելով կայքում պարունակվող ծառայություններին, տեղեկատվությանը և/կամ նյութերին:

4.2. Օպերատորն իրավունք ունի նաև Օգտատիրոջը ծանուցումներ ուղարկել նոր ապրանքների և ծառայությունների, հատուկ առաջարկների և տարբեր միջոցառումների մասին: Օգտագործողը միշտ կարող է հրաժարվել տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալուց՝ Օպերատորին նամակ ուղարկելով zakaz@mtrade.am «Հրաժարվել նոր ապրանքների և ծառայությունների և հատուկ առաջարկների մասին ծանուցումներից»:


4.3. Ինտերնետ վիճակագրության ծառայությունների միջոցով հավաքագրված Օգտագործողների անանուն տվյալները օգտագործվում են կայքում Օգտագործողների գործողությունների մասին տեղեկություններ հավաքելու, կայքի որակը և դրա բովանդակությունը բարելավելու համար:

5. Անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը

5.1. Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե դրանք լրացվում և/կամ ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն՝http://mtrade.am/ կայքում տեղադրված հատուկ ձևաթղթերի միջոցով: Լրացնելով համապատասխան ձևերը և (կամ) Օպերատորին ուղարկելով նրանց անձնական տվյալները՝ Օգտագործողը հայտնում է իր համաձայնությունը սույն քաղաքականությանը:


5.2. Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ մասին անանուն տվյալներ, եթե դա թույլատրված է Օգտատիրոջ բրաուզերի կարգավորումներում (թխուկների պահպանումը և JavaScript տեխնոլոգիայի օգտագործումը միացված է):

6. Անձնական տվյալների հավաքագրման, պահպանման, փոխանցման և այլ տեսակի մշակման կարգը

6.1. Օպերատորի կողմից մշակվող անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովվում է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջներին լիովին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների միջոցով:


6.2. Օպերատորն ապահովում է անձնական տվյալների անվտանգությունը և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները՝ չլիազորված անձանց անձնական տվյալների հասանելիությունը բացառելու համար:

6.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները երբեք և ոչ մի դեպքում չեն փոխանցվի երրորդ անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք վերաբերում են գործող օրենսդրության իրականացմանը:

6.4. Անձնական տվյալների մեջ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում Օգտատերը կարող է ինքնուրույն թարմացնել դրանք՝ Օպերատորին ծանուցում ուղարկելով Օպերատորի էլ. zakaz@mtrade.am «Անձնական տվյալների թարմացում» նշումով:


6.5. Անձնական տվյալների մշակման ժամկետն անսահմանափակ է: Օգտատերը կարող է ցանկացած պահի չեղարկել իր համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ՝ Օպերատորին ծանուցում ուղարկելով էլ. փոստով Օպերատորի էլեկտրոնային հասցեին:

 zakaz@mtrade.am «Անձնական տվյալների թարմացում» նշումով:

7. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում

7.1. Նախքան անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցումը սկսելը, օպերատորը պարտավոր է համոզվել, որ օտարերկրյա պետությունը, որի տարածք ենթադրվում է իրականացնել անձնական տվյալների փոխանցում, ապահովում է անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների հուսալի պաշտպանություն:


7.2. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում օտարերկրյա պետությունների տարածքում, որոնք չեն բավարարում վերը նշված պահանջները, կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե առկա է անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնությունը նրա անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցմանը և (կամ) համաձայնագրի կատարում, որին կողմ է հանդիսանում անձնական տվյալների սուբյեկտը:


8. Վերջնական դրույթներ

8.1. Օգտատերը կարող է ցանկացած պարզաբանում ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ՝ կապ հաստատելով Օպերատորի հետ էլ. zakaz@mtrade.am


8.2. Այս փաստաթուղթը արտացոլելու է Օպերատորի կողմից անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն: Քաղաքականությունը գործում է անժամկետ, քանի դեռ այն չի փոխարինվել նոր տարբերակով:

8.3. Քաղաքականության ընթացիկ տարբերակը հանրային տիրույթում գտնվում է համացանցում՝ հասցեով http://mtrade.am/

Напиши нам
WhatsApp
Made on
Tilda